Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die bij ons ervaren heeft.
Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan support@xura.nl door te geven.
Uiteraard mag dit ook met de post of telefonisch. Onze medewerkers van de afdeling support zullen
de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Xura Domotica

mailto:support@xura.nl
Buorren 24
9255 KL Tytsjerk
Tel. 0031(0)6 52656674

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht
het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Herroepings formulier

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 • Aan
  Xura Domotica
  Buorren 24
  9255 KL Tytsjerk
  mail: support@xura.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 


Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van
Stichting Webshop Keurmerk 
waar Xura Domotica bij is aangesloten.
Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, 
dan bestaat de
mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).